กำหนดการ


15 ก.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562 ผู้ขนส่งสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ใหม่ และสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล Passbook จากนั้นจะปิดระบบเพื่อดำเนินการกำหนดเลขและจัดทำเล่ม Passbook ใหม่

1 ก.ย. 2562 ผู้ขนส่งสามารถติดต่อรับ Passbook ใหม่

1 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค.2562 ตรวจสภาพรถขนส่ง

1 ม.ค. 2563 เริ่มใช้งานระบบ Passbook ใหม่
กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ของบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ขนส่ง ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล ได้แก่

  • โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
  • กรดไฮโดรคลอริค (HCl)
  • โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)
  • โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)
  • คลอรีนเหลว (Liquid Cl2)